Záručné a reklamačné podmienky

Reklamačné podmienky

Všetky nepopísané skutočnosti sa riadia Občianskym zákonníkom a zákonom O ochrane spotrebiteľa v platnom znení.

V prípade zakúpenia tovaru v rámci podnikateľskej činnosti sa riadime rovnakými pravidlami ako v Občianskom zákonníku.

Prevzatie zásielky

Kupujúcemu je odporúčané nepreberať od prepravcu poškodenú zásielku a následne kontaktovať naše reklamačné oddelenie. V prípade prevzatia poškodenej zásielky bude k reklamácii pristupované v spolupráci s prepravnou službou. Po prevzatí tovaru je odporúčané tovar bez zbytočného odkladu skontrolovať a prípadné zistené vady čo najskôr oznámiť písomnou formou na e-mail: info@lgshop.cz alebo telefonicky +420 220 770 000 (najrýchlejšie riešenie) alebo korešpondenčnou poštou na adresu prevádzky LGC s.r.o., LG Showroom, Českomoravská 2420/15a, 190 00 Praha - Libeň.

Záručné podmienky

Záručná doba na výrobky je 24 mesiacov. Záruka sa vzťahuje na zjavné výrobné chyby a nefunkčné súčasti. Záruka sa nevzťahuje na chyby a poškodenia spôsobené nevhodným používaním, preťažovaním prístroja, na rozbitie alebo narušenie prístroja nevhodnou a neopatrnou manipuláciou alebo použitím neprimeranej sily.

Pri tovare predávanom za nižšiu cenu sa záruka nevzťahuje na chyby, pre ktoré bola nižšia cena dohodnutá. Ak je záruka na bazárové produkty nižšia, je to uvedené ako u výrobku pri nákupe, tak na nákupnom doklade.

Vybavenie reklamácie

Kupujúcemu sa odporúča v prípade reklamácie postupovať týmito spôsobmi riešenia:

V prípade reklamácie výrobku je možnosť sa obrátiť priamo na autorizovaný servis, ktorý možno vyhľadať tu.

Reklamácia tovaru LG - TV

LG zabezpečuje pre zákazníkov s TV 37" a viac „Servis u Vás doma“, kedy stačí nahlásiť závadu na telefónnom čísle 810 555 810 (toto číslo je tu viackrát, platí i pre SR?) alebo vyplniť formulár tu. Následne budete kontaktovaní, aby ste sa dohodli na návšteve technika, ktorý odstráni závadu priamo na mieste u zákazníka alebo prístroj odvezie do opravy, a potom späť doručí na rovnakú adresu. Služba „Servis u Vás doma“ neplatí pre zákazníkov, ktorí nakúpili na IČO a je potrebné vyhľadať a kontaktovať autorizovaný servis, ktorý možno nájsť tu.

Reklamácia tovaru LG - domáce spotrebiče

Služba „Servis u Vás doma“ je poskytovaná na výrobky ako sú práčky, umývačky, sušičky a chladničky, kedy stačí nahlásiť závadu na telefónnom čísle 810 555 810 alebo vyplniť formulár tu, Následne budete kontaktovaní, aby ste sa dohodli na návšteve technika, ktorý odstráni závadu priamo na mieste u zákazníka alebo prístroj odvezie do opravy, a potom späť doručí na rovnakú adresu. Služba „Servis u Vás doma“ neplatí pre zákazníkov, ktorí nakúpili na IČO a je potrebné vyhľadať a kontaktovať autorizovaný servis, ktorý možno nájsť tu.

Reklamácia tovaru LG - mobilné telefóny

Pre mobilné telefóny a tablety nás prosím kontaktujte na infolinke +420 220 770 000 alebo na e-maile info@lgshop.cz alebo odošlite na adresu našej predajne LG showroom, Českomoravská 2420/15a, 190 00 Praha - Libeň spolu s popisom závady, kópiou faktúry a záručným listom, alebo je možnosť priniesť osobne na náš LG showroom. Reklamovať u nás možno len produkty, ktoré boli zakúpené na našej značkovej predajni LG showroom, Českomoravská 2420/15a, 190 00 Praha - Libeň alebo v internetovom obchode www.lgshop.sk.

 • Oprava prístroja je vykonaná na základe zmluvy o dielo podľa § 652 Občianskeho zákonníka.
 • Servisná organizácia vykoná opravu ekonomicky v rámci spotreby materiálu a času v čo najkratšom termíne.
 • Pri opravách používame zmluvné ceny, prípadne hodinovú sadzbu.
 • Pri nutnosti zvýšenia rozpočtu zákazky o zákonom povolených 10% vykonáme opravu až po odsúhlasení zákazníkom.
 • Pri zvýšení rozpočtu opravy a jeho neodsúhlasení zákazníkom si servis účtuje náklady zistenia technického stavu prístroja.
 • Servisná organizácia si vyhradzuje právo na predĺženie termínu opravy o nevyhnutne nutnú dobu z dôvodov objednania a následnej dodávky náhradného dielu od výrobcu alebo jeho distribútora.
 • Záručná doba je tri mesiace na vykonané práce a tri mesiace na vymenený materiál podľa § 654 Občianskeho zákonníka. Záruka začína plynúť dňom prevzatia zákazky zákazníkom.
 • Rozhodnutie o reklamácii vyžaduje odborné posúdenie podľa § 19 ods. 3 zákona 634/1992 Zb.
 • Zákazník je povinný vyzdvihnúť zákazku najneskôr do 1 mesiaca po termíne jej zhotovenia. Ak je zákazka vykonaná neskôr, do 1 mesiaca od dňa informovania o jej vykonaní.
 • Ak zákazník nevyzdvihne zákazku v lehote 6 mesiacov odo dňa, keď bol povinný ju vyzdvihnúť, má servisná organizácia právo na jej odpredaj podľa § 656 Občianskeho zákonníka.
 • Záručná doba na vykonané práce a vymenený materiál pri všetkých opráv je stanovená podľa § 654 Občianskeho zákonníka na 3 mesiace.

Prečo reklamovať v autorizovanom servise?

 • Najrýchlejší spôsob vybavenia
 • Záruka odbornosti servisu pri diagnostike problému
 • Nadštandardné služby servisu

Príslušný autorizovaný servis Vášho výrobku Vám oznámia naši operátori buď na infolinke +420 220 770 000 alebo na e-maile info@lgshop.cz.

Tovar sa dá reklamovať odoslaním na adresu našej predajne LG Showroom, Českomoravská 2420/15a, 190 00 Praha - Libeň spolu s popisom závady, kópiou faktúry a záručným listom alebo je možnosť priniesť ho osobne na náš LG showroom.

Predávajúci posúdi oprávnenosť reklamácie chyby na tovare a po posúdení kontaktuje kupujúceho. O spôsobe vybavenia reklamácie vyrozumie predávajúci kupujúceho e-mailom alebo telefonicky.

Reklamácia, vrátane odstránenia vady, musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní podľa zákona č. 634/1992 Zb. odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim písomne ​​nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty sa kupujúcemu priznávajú rovnaké práva, ako by sa jednalo o vadu neodstrániteľnú.